KOE-ELÄINALAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Koe-eläinalalla toimivien henkilöiden pätevyysvaatimukset on asetettu lailla (Laki koe-eläintoiminnasta, KEL). Lain vaatimukset osoittavat ehdottoman minimitason. Riittäväksi katsottavasta koulutuksesta löytyy tietoa Koe-eläinalan koulutus -sivulta.

1. Tutkijan pätevyys = kelpoisuus:

KEL 10.1 §:
Eläinkokeen saa suorittaa tarkoitukseen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on lisäksi suorittanut yliopiston tai korkeakoulun opetusohjelman mukaisen tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväksymän muun koe-eläimiä ja eläinten käyttöä eläinkokeissa koskevan kurssin (koe-eläinkurssi).  Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään koe-eläinkurssin sisällöstä, kestosta ja kurssin suorittamisesta.

Tutkija on kelpoinen suoraan lain nojalla, kun hänellä on suoritettuna soveltuva loppututkinto ja vaatimukset täyttävä koe-eläinkurssi Suomessa suoritettuna. Hänen ei tarvitse anoa viranomaiselta todistusta kelpoisuudestaan. Tarvittaessa on pystyttävä osoittamaan molemmat suoritukset.

KEL 10.2 §:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy hakemuksesta edellä tarkoitetulla tavalla kelpoisen henkilön, joka on muualla kuin Suomessa suorittanut koe-eläinkurssia vastaavat opinnot, kelpoiseksi suorittamaan eläinkokeita Suomessa. Hyväksymisen edellytyksenä on, että suoritetut opinnot vastaavat sisällöltään koe-eläinkurssia.

Hakemus ja ohjeet löytyvät Eläinkoelautakunnan sivuilta.

2. Eläinkokeissa avustavien henkilöiden pätevyys:

KEL 10.3 §:
Myös muu sellainen eläinkokeiden suorittamiseen perehtynyt henkilö, jolla on lisäksi riittävät tiedot eläimelle tehtävän toimenpiteen suorittamistekniikasta ja riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi, saa suorittaa koe-eläinlaitoksessa laitoksen toimialaan liittyviä eläinkokeita sellaisen henkilön välittömän johdon ja valvonnan alaisena, jolla on 1 tai 2 tarkoitettu kelpoisuus.

Riittävien tietojen ja taitojen osoittamiselle ei ole lainsäädäntöön kirjoitettuja tarkempia vaatimuksia. Henkilön ajatellaan osoittavan tietonsa ja taitonsa suoritetun koulutuksen ja työkokemuksen avulla.

3. Koe-eläinlaitoksen henkilöstö

KEL 6 §:
Koe-eläinlaitoksessa on oltava nimetty koe-eläintoiminnasta vastaava henkilö, joka on perehtynyt  laitoksessa harjoitettavalle koe-eläintoiminnalle asetettaviin vaatimuksiin.
Koe-eläinlaitoksessa on oltava laitoksen toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittava määrä eläintenhoitajia, joilla on oltava eläintenhoitajan ammattitutkinto tai vastaavat käytännön tiedot ja taidot laitoksessa pidettävien eläinten hoidosta, kohtelusta ja käsittelystä.
Eläinlääkintähuoltoa varten koe-eläinlaitoksen käytettävissä on oltava nimetty eläinlääkäri. Koe-eläimiä käyttävän laitoksen eläinlääkärillä on oltava 10 §:ssä tarkoitettu kelpoisuus suorittaa eläinkokeita.

Koe-eläinhoitajille on asetettu ensisijaisena vaatimuksena eläintenhoitajan ammattitutkinnon suorittaminen. Tämä on tutkinto, joka takaa tiedot ja taidot koe-eläinten hoidon perustehtäviin.  Vaativampiin tehtäviin siirryttäessä koulutus- ja osaamisvaatimukset nousevat. Pätevyyden osoittamiseksi mahdollisuutena on erikoisammattitutkinnon suorittaminen tai muu lisäkoulutus sekä pitempi työkokemus.

Laitoksen koe-eläintoiminnasta vastaavalle on asetettu perehtyneisyysvaatimus. Eläinlääkintähuollosta vastaavalle eläinlääkärin on oltava suorittanut koe-eläinkurssin. Tämä voi olla riittävä pätevyys silloin, kun laitoksen koe-eläintoiminta on vähäistä. Normaalikäytäntönä suuremmissa tutkimusyksiköissä on, että koe-eläintoiminnasta ja eläinlääkintähuollosta vastaavat henkilöt ovat erikoistuneet koe-eläintieteeseen ja toimintaan kansainvälisen koulutuksen kautta. Koulutukseen kuuluu tavallisesti myös tohtorintutkinto.

4. Pätevyyden antajia

FinLAS:n pätevyyslautakunta

on elin, joka pätevöittää koe-eläinalan A-, B- ja D-kategorioiden henkilöstöä julkaisemiensa koulutus- ja työkokemusvaatimusten mukaisesti. Tämä tapahtuu hyväksymällä henkilöt hakemuksesta FinLAS:n ylläpitämään koe-eläinalan rekisteriin. Pätevyysvaatimukset perustuvat FELASAn koulutussuosituksiin.

Pätevyyslautakunnan toiminta perustuu alan osaamis- ja koulutusvaatimusten asiantuntemukseen. Lautakunnan toiminta ei ole viranomaistoimintaa, eikä laki vaadi  pätevyyden hakemista tältä lautakunnalta. Lautakunnan antama todistus on kuitenkin helppo tapa osoittaa työnantajalle ja viranomaisille riittävän pätevyyden olemassaolo luotettavan tahon toteamana.

ECLAM diplomate eläinlääkäreille

Eläinlääkäri voi erikoistua koe-eläinlääketieteeseen ja saavuttaa European College of Laboratory Animal Medicinen myöntämän ECLAM diplomate –pätevyyden. Pätevyyden saamiseksi eläinlääkärillä on oltava riittävästi koe-eläinlääketieteellistä koulutusta, työkokemusta sekä julkaisutoimintaa. Hyväksytyn koulutusjakson jälkeen suoritetaan kirjallinen ja suullinen kuulustelu.

DipECLAM on korkein koe-eläinlääketieteen pätevyys Euroopassa, eikä Suomessa ole erillistä koe-eläinlääketieteen erikoistumismahdollisuutta. ECLAM Diplomaatit antavat selvityksen pätevyytensä ylläpitämisestä viiden vuoden välein ECLAMille.

Lisätietoja erikoistumisesta löytyy ECLAMin kotisivuilta: http://www.eclam.org/

< Takaisin > Tulosta sivu